ב"ה עדכון אחרון: שבט התשס"ט

 

 

סקירה של המאמצים להפריך את מחקר הצפנים בתורה

מאת דורון ויצטום

 

מבוא

המאבק נגד הצופן בתורה הוא מאבק שמעורבים בו רגשות עזים ודעות קדומות. זהו מאבק שבו, לצערנו, חדל המדע לשמש ככלי לבירור האמת. יש כאן מלחמה והמתקיפים מתייחסים לכך: "במלחמה כמו במלחמה". מותר להטעות, לסלף, ולשלול תגובה מן הצד המותקף. לעתים דומה הדבר כי כל אמצעי כשר כדי לנצח.

כך נוצר מצב שאנשי מדע מסוימים מתקיפים את המחקר, וביקורתם נובעת ומונעת לא על ידי מיומנותם המדעית אלא מתוך השקפת עולמם. כך היא הביקורת של הפרופסורים ברנדן מקי, מיה בר-הלל, דרור בר-נתן וגיל קלעי (MBBK) שמאמר התקפה שלהם הופיע בכתב העת STATISTICAL SCEINCE, באותו עיתון מדעי שפירסם חמש שנים קודם לכן את המחקר המקורי של ויצטום, ריפס ורוזנברג (WRR) להוכחת קיום הצופן בתורה. לדעתם של MBBK, מסקנת המחקר המקורי היא אחת: "תורה מן השמים", ובאשר עמדתם המוצהרת מראש היא שדבר זה לא ייתכן בשום אופן, "לא נותרה להם ברירה" כי אם לייחס את הצלחת הניסויים למעשה תרמית. הם אפילו לא שואלים אם היתה תרמית. לדעתם כל שנותר לברר הוא כיצד נעשתה התרמית.

מצאנו גישה דומה אצל אנשי מדע דתיים מסוימים במובן זה: התנגדות אפריורית למחקר מטעמים שבהשקפה, גוררת ביקורת שמטרתה להצדיק בדיעבד את ההתנגדות. כך, למשל, כתב פרופסור אברהם הסופר את הנימוקים האפריוריים להתנגדותו, לפני ששלחתי לו פרה-פרינט המתאר את המחקר.

מטרתנו כאן לסקור ולהציג בקצרה את טענות המבקרים לפני הקורא, ובצדן את הפרכתן. בסקירה זו אנו גם מפנים את הקורא המתעניין למאמרים מיוחדים המפריכים את הטענות למיניהן. לדעתנו, השגיאות הבסיסיות וההטעיות המכוונות הנמצאים בדברי הביקורת (ראה להלן), הם תולדה ישירה של ההטייה החריפה של המבקרים נגד מחקר הצפנים, והן אופיניות לביקורת שמסקנותיה נקבעו מראש, עוד לפני שנעשתה בדיקה כלשהי.

הערה: כדי להיטיב להבין את הוויכוח, כדאי לקרוא קודם את התקציר: "תקציר הכרונולוגיה של מחקר הרמז בדילוגים השווים: עד הפרסום המדעי הראשון."

 

על מאמרם של MBBK ב- STATISTICAL SCEINCE

מאמרם של MBBK ב- STATISTICAL SCEINCE הוא מאמר סקירה, המתיימר לסקור את כל נושאי הביקורת למיניהם. מאמר זה נחשב לביקורת העיקרית נגד מחקר הצפנים, והוא גם היחיד שזכה לפירסום מדעי. על כן נתרכז בהפרכתו.

הציר המרכזי של המאמר הוא בהאשמה, כי WRR רימו במחקרם באמצעות "תפירה" ("tuning”) של הנתונים. "מחקר הווריאציות" מהווה את העבודה הסטטיסטית המרכזית במאמר, ומטרתו להביא הוכחה סטטיסטית לטענת "התפירה".

א. טענת MBBK: "מחקר הווריאציות" מוכיח כי WRR "תפרו" את הנתונים.

במסגרת "מחקר הווריאציות" ערכו MBBK ווריאציות רבות על הניסוי של WRR. הווריאציות נעשו על ידי שינוי בפרמטרים, בפונקציות וכדומה. MBBK מציגים תוצאות לפיהן "כמעט תמיד" מתקלקלת תוצאת הווריאציה לעומת התוצאה המקורית, וטוענים שהמצב מתאים למקרה שבו נעשתה "אופטימיזציה" על הפרמטרים והפונקציות.

אומנם, הם יודעים יפה כי WRR היו מאולצים להשתמש בניסוי שלהם באותם פרמטרים ופונקציות ששימשו כבר בניסוי קודם, ולכן לא היתה אפשרות לעשות "אופטימיזציה" כזאת. על כן המציאו MBBK את ההשערה הבאה: ש"אופטימיזציה" של הנתונים (בעיקר השמות והכינויים) גורמת אף היא לכך שהתוצאה תתקלקל עקב הווריאציות בפרמטרים ובפונקציות, והדבר נראה כאילו היתה "אופטימיזציה" על הפרמטרים והפונקציות.

בהתבסס על השערה זו טוענים MBBK, שתוצאות "מחקר הווריאציות" מוכיחות כי WRR עשו "אופטימיזציה" של הנתונים.

דחיית הטענה

כדי ש"מחקר הווריאציות" של MBBK יהיה בעל משמעות מדעית נחוץ:

בשלב (א): לבסס את השערת המחקר.

בשלב (ב): להשתמש באוסף לא מוטה של ווריאציות בלתי תלויות.

כשל בשלב (א) מבטל את ערכה של העבודה.

כשל בשלב (ב) מבטל לא רק את ערכה של העבודה, אלא אף מטיל צל כבד על היושר וההגינות של מבצעיה.

אפילו אם נניח לצורך הדיון, שעצם המחקר של MBBK הוא בעל משמעות מדעית, העדרו של אוסף אובייקטיבי וסגור של ווריאציות גורם לכך שמשמעות הניסוי היא אחת משתים:

או (1) ראייה לכך שהיה “tuning” בנתונים ששימשו לניסוי של WRR.

או (2) ראייה לכך שהיה “tuning” בווריאציות ששימשו ל"מחקר הווריאציות" של MBBK.

במאמרנו "על מחקר הווריאציות של MBBK" המבוסס על מחקר מקיף ויסודי, אנו מראים בבירור כי היה כשל חמור בשלב (ב) [ואולי אף בשלב (א)], וכי המסקנה הנובעת מתוצאות "מחקר הווריאציות" של MBBK היא דווקא (2) ולא (1)!

מאמרנו על מחקר הווריאציות אינו עוסק בענייני ביבליוגרפיה והיסטוריה יהודית, אלא אך ורק בניתוחים לוגיים, מתמטיים-סטטיסטיים ובניסויי ביקורת המלווים ניתוחים אלה.

הנושאים המרכזיים בהם טפלנו במאמרנו:

 • מנינו את הליקויים החמורים בעבודה של MBBK מן הבחינה הלוגית והסטטיסטית. יודגש, שדי בכל ליקוי כשלעצמו לבטל את ערכה של עבודתם.
 • הבאנו דוגמאות לטעויות והטעיות חמורות מן הבחינה המתמטית-סטטיסטית.
 • הראינו כי MBBK מציגים במאמרם רק חלק מן המדידות שערכו, וכי הדרך בה בחרו להציג את התוצאות מסלפת באופן חמור את התמונה האמיתית העולה מן הווריאציות שדווחו על ידם. בנוסף לכך הבהרנו מדוע התירוצים האפוסטריוריים להצגה החלקית והאפוסטריורית של התוצאות – אינם תקפים.
 • העמדנו את התיזה שלהם בכמה ניסויי ביקורת. למשל, בחנו את התיזה שלהם לגבי רשימה "תפורה" – הרשימה שהם עצמם "תפרו" כדי להצליח ב"מלחמה ושלום". ניסוי זה הוא לפי פרדיקציה שהם עצמם הציבו במאמרם בכתב העת CHANCE. פרדיקציה זו טוענת כי התוצאות של רשימתם ב"מלחמה ושלום" צפויות להתקלקל ו/או להשתפר באותה המידה כמו רשימת WRR. אבל:

מתברר, שהפרדיקציה שלהם נכשלה, והתוצאות הניסיוניות מפריכות את התיזה שלהם: התוצאות ב"מלחמה ושלום" התקלקלו עקב הווריאציות רק בפחות ממחצית הווריאציות!

באמצעות ניסויי הביקורת הוכחנו כי תוצאת "מחקר הווריאציות" היא תולדה של "תפירה" (tuning) של הווריאציות.

 • פרשנו לפני הקורא את מהלך "האבולוציה של מחקר הווריאציות". "מחקר הווריאציות" עבר תהליך אבולוציוני ממושך בן ארבעה שלבים (לפחות). החוקרים שינו מדי פעם את אוסף הווריאציות, והחליפו באופן אפוסטריורי את צורת ההצגה של תוצאות המדידה, ובכל שלב שעשו זאת, שיפרה צורת ההצגה החדשה (אפילו לגבי אותן וריאציות) את התוצאה לה ייחלו. הבאנו ראיות ניסיוניות נוספות ל"תפירה" שנקטו בה, ולכך שאין שום קשר בין התוצאות שהציגו MBBK לבין "אופטימיזציה" של הנתונים בניסוי WRR.

לסיכום: לא זו בלבד ש"מחקר הווריאציות" של MBBK שגוי ומופרך לחלוטין, אלא התברר כי הוא פרי הטעיה, סילוף והעלמת מידע. אנו ממליצים מאד לקרוא את כל המאמר שלנו על "מחקר הווריאציות". כך תינתן הזדמנות גם לקורא שאינו מומחה ללשון ואינו בקיא בביבליוגרפיה תורנית, ואינו יכול לעמוד על ההטעיה של MBBK בתחומים אלה, לצפות מקרוב בשיטות עבודתם.

[עדכון: בעקבות מאמר הביקורת שלנו נאלץ מקי לפרסם "עיון מחדש" בהיפותיזה שלו… על כך במאמר: "עיון מחדש" של מקי בהיפותזה שלו בעקבות מאמרנו "הפרכת 'מחקר הווריאציות' של MBBK".]

כמובן, די בכך כדי לבטל את ערכה של כל עבודת MBBK. ואומנם, כאשר מקלפים את העטיפה האלגנטית של הטענות האחרות של MBBK עולה מהן ריח מן הסוג שנודף מ"מחקר הווריאציות" שלהם. נראה זאת מיד בדוגמא הבאה.

ב. טענת MBBK: עשינו ניסוי שנועד לחקות את הניסוי של WRR, באמצעות מומחה בלתי תלוי, והניסוי נכשל!

ד"ר שמחה עמנואל, מומחה בהיסטוריה רבנית באוניברסיטת תל-אביב, נשכר על ידי MBBK והכין לפי הזמנתם כמה רשימות של שמות וכינויים. העבודה נעשתה בהדרכתם וללא ידיעת WRR. אחת מן הרשימות שהכין נועדה על ידי MBBK "לחקות" את "הרשימה השניה" ששימשה את WRR בניסוי המפורסם. לטענת MBBK הרשימה החדשה שהכין ד"ר עמנואל נכשלת במבחן הפרמוטציות, ומפריכה בכך את טענת WRR שקיים צופן בספר בראשית. MBBK רואים בניסוי זה "אולי הניסוי החשוב ביותר שעשינו".

דחיית הטענה

במאמרנו "הוכחה סטטיסטית חדשה לקיום צופן בספר בראשית", המבוסס על בדיקת הרשימות שפירסמו MBBK, על מידע שמסר לנו ד"ר עמנואל במהלך שיחות שהיו לנו עמו, ועל מה שכתבו MBBK במקומות שונים בשם המומחה שלהם, אנו מוכיחים כי:

 • MBBK ביימו "ניסוי בלתי תלוי" בשיטות הנראות כתרמית גמורה. מטרתם היתה להציג תמונה לפיה הניסוי שלהם מוליך לכשלון, ולהעלים את העובדה החשובה כי
 • מן הנתונים של ד"ר עמנואל נובעת מסקנה מוכרחת: שהצלחת WRR לא נבעה מ"תפירה" של שמות וכינויים (כטענת MBBK), אלא מקיומו של צופן בספר בראשית.

נוסיף בקצרה:
הרשימה החדשה של ד"ר עמנואל מכילה שמות וכינויים של האישים הכלולים ברשימה השניה של WRR, אשר נאספו על ידי ד"ר עמנואל מבלי שראה את השמות והכינויים שבחר פרופ' הבלין עבור אישים אלה. ערכנו ניסוי שבו השתמשנו ברשימה החדשה של ד"ר עמנואל. הניסוי שלנו היה חזרה על הניסוי המקורי של WRR מבלי לשנות שום פרט, חוץ מדבר אחד: שימוש בשמות ובכינויים של עמנואל במקום אלו של הבלין. הניסוי הצליח במובהקות ניכרת. הפרטים במאמר הנ"ל.

[עדכון: מקי וקלעי הגיבו על המאמר הנ"ל. לדעתנו, כל דבריהם אינם אלא נסיון להסיח את הדעת מן המעשים החמורים שעמדנו עליהם במאמר הנ"ל. כאן תגובתנו המלאה.]

ג. טענת MBBK: היה ל-WRR מספיק חופש תימרון בבחירת הנתונים כדי לאפשר "תפירה" של רשימה מצליחה.

טענת MBBK היא כי ל- WRR היה מספיק חופש תימרון בבחירת הנתונים כדי לאפשר "תפירה" של רשימה מצליחה ברמת מובהקות גבוהה כל כך, הדומה לזו שנתקבלה עבור "הרשימה השניה" של WRR. וזאת, אפילו במסגרת האילוצים הכבדים שהטילו הכללים ששימשו ליצירת "הרשימה הראשונה" על הרכבת "הרשימה השניה".

טענתם זו מתבססת על טענה אחרת:
ג1. טענת MBBK: עשינו "אותו דבר" בספר "מלחמה ושלום".

לטענת MBBK הם ניצלו את חופש התימרון בבחירת הנתונים "ותפרו" רשימה שמצליחה בספר "מלחמה ושלום", ובזה הוכיחו כי די בחופש התימרון בבחירת הנתונים כדי ליצור הצלחה מלאכותית על ידי מניפולציה.

למעשה הוכנו על ידם שתי רשימות. הרשימה הראשונה (BM1), פורסמה לראשונה באינטרנט בספטמבר 97' על ידי בר-נתן ומקי. בעקבות ביקורת נוקבת שלנו שינו בר-נתן ומקי את הרשימה, ויצרו במקומה את הרשימה השניה (BM2). הרשימה BM2 היא זו שפורסמה בגירסה הסופית של מאמרם
ELSs in Tolstoy's 'War and Peace’" באינטרנט, ובמאמר ב- STATISTICAL SCEINCE.

דחיית הטענה

הטענה ש- MBBK עשו "אותו דבר" בספר "מלחמה ושלום" היא טענת הבל. הם מנצלים את העובדה שרוב קוראיהם אינם מומחים ללשון העברית ואין להם ידיעה בביבליוגרפיה תורנית, ויוצרים ערפל שנועד לבלבל את הקורא. נפזר את הערפל:

(1)אאאMBBK טוענים כי רשימתם BM1 אינה שונה בהרבה מהרשימה של הבלין ("83 כינויים נשתמרו, 20 נמחקו ו- 29 נוספו"), וכי השינויים נכונים מבחינה מקצועית ואושרו על ידי פרופסור כהן.

אבל:
א.
המספרים ש- MBBK נקבו בהם – מטעים. לדבריהם רק 29 מתוך 112 (83+29) כינויים ברשימתם הם חדשים, כלומר 25%. אבל המספר הנכון הוא 42%. זה גם האחוז של זוגות "כינוי-תאריך" החדשים במידגם שלהם: הם מחקו 48 מתוך 124 הזוגות המקוריים, והוסיפו 55 זוגות חדשים. לפרטים הקש כאן.

ב. כתבנו תשובות מפורטות המצביעות על כך שעבודתם מבוססת על טעויות מבישות בעברית ובביבליוגרפיה תורנית ועל הטעיות מכוונות. אנו מפנים את הקורא למאמר "הפרכה מופרכת, או: איך נכשלה רשימת הרבנים ב"מלחמה ושלום":

חלק א' . [מסמכים נלווים: מסמך 1, מסמך 2 ומסמך 3]
חלק ב' . [מסמך נלווה: מסמך 4]

ג. לגבי כהן ושיטת ההשוואה ("אותו דבר") ראה להלן סעיפים (3) ו(4).

(2)אאאבעקבות הביקורת הנוקבת שלנו שינו בר-נתן ומקי את הרשימה, ויצרו במקומה את BM2. הם מספרים לקורא כי נעשו "מספר קטן של שינויים" במעבר ל- BM2 וכי "בקושי איזה שהוא שינוי" נעשה בעקבות הביקורת שלנו על BM1.

אבל:
א.
רשימה זו שונה במידה ניכרת מ-BM1ו(23 מתוך 131 זוגות נמחקו, ונוספו 31 זוגות חדשים).

ב. בניגוד לטענתם, הרי הם עשו 11 שינויים בכינויים באופן ישיר כתוצאה מן הביקורת שלנו, מתוך כוונה להיפטר משגיאותיהם היותר בולטות לעיין. דבר זה פגע פגיעה רצינית ברמת המובהקות של הרשימה, וכך אילץ אותם לשקם את הרשימה ולעשות גם את יתר השינויים.

ג. כיוון שהם לא הצליחו ליצור רמת מובהקות מספקת עבור BM2 על ידי משחק בכינויים, בחרו להשתמש ב"חופש תימרון" בנושאים שברור גם להם ש- WRR לא ניצלו. לפרטים הקש כאן.

(3)אאאגם MBBK מבינים שהשינויים שהם עשו ברשימת הכינויים המקורית של הבלין הם חסרי כל ערך ללא גיבוי של מומחה לביבליוגרפיה. לפיכך הם מסתמכים על פרופסור מנחם כהן.

אבל:
א.
פרופסור כהן אינו מומחה בתחום הנדרש של ביבליוגרפיה תורנית.
אבל הם טוענים כי פרופסור כהן מומחה, וכך הוא מוצג על ידי MBB במאמרם ב- CHANCE: "קולגה של הבלין בפקולטה למדעי היהדות אוניברסיטת בר-אילן". משל למה הדבר דומה, לכך שמציגים חוות דעתו של כימאי על מידת תקפותה של עבודה בפיסיקה של חלקיקים אלמנטריים: הכימאי מוצג כמומחה, שהרי גם הוא פרופסור השייך לפקולטה למדעי הטבע בה עובד הפיסיקאי בעל העבודה! אין זו אלא הטעיה. כך גם בענייננו: פרופסור כהן הוא מומחה לנוסח התנ"ך ולא לביבליוגרפיה שהוא תחום אחר לגמרי. לכן, הצגת דעתו כחוות דעת "מקצועית" בתחום שאינו מקצועו מעוררת תהיות רבות, והיא חסרת כל ערך מדעי. לכן, אין בידי MBBK חוות דעת של מומחה בנידון. לעומת זאת, פרופסור הבלין הוא מומחה לביבליוגרפיה בעל שם עולמי, בעל מאות פירסומים בתחום.

ב. לא זו בלבד שכהן אינו מומחה, אלא נראה הדבר שכהן לא בדק את BM1 באופן יסודי: הראייה המוחצת לכך היא שכהן מצא בבדיקתו כי רשימתם "נערכה לפי אותן אמות מידה שהוצגו ע"י פרופ' הבלין", בעוד MBBK עצמם מצהירים כי הם שברו את כללי הבלין, ואף הדגימו זאת!

ג. בעקבות הביקורת שלנו, "תפרו" MBBK את BM2, השונה במידה ניכרת מ- BM1 (ראה סעיף(2)). BM2 היא זו שפורסמה בגירסה הסופית של מאמרם “ELSs in Tolstoy's 'War and Peace’" באינטרנט, ובמאמר ב- STATISTICAL SCEINCE.

אבל לרשימה BM2 אין להם אישור, אפילו מכהן. לפרטים הקש כאן.

ד. שימו לב לכך, שבכתב העת "גלילאו" כתבו MBB כי כהן לקח חלק בהכנת BM1. זו הטעיה חמורה. לפרטים הקש כאן.

(4)אאאMBBK טוענים שעשו "אותו דבר". מה פרוש "אותו דבר"? הם כותבים כי עבדו במסגרת הכללים (דהיינו הכללים הלשוניים וכללי הבלין) או שברו אותם "באותה מידה" כמו WRR. הם מסתמכים על כהן שכתב כי הרשימה שלהם אכן נעשתה לפי כללי הבלין.

אבל:
א.
במכתב המוזמן מכהן נפלה "טעות מצערת": בעוד MBBK טוענים כי שברו את הכללים בהכנת רשימתם (ואף מדגימים זאת), הרי כהן התנדב בטוב לבו להעיד כי רשימתם תואמת את כללי הבלין!

ב. זאת כנראה הסיבה, שבכל ציטוטי מכתב זה של כהן במאמריהם (ב- CHANCE וב- STATISTICAL SCEINCE), הם משמיטים את המשפט הזה, שהוא בעייתי מבחינתם.

ג. לגופו של דבר: השיטה לפיה נקבע כי רשימות BM1 ו- BM2 הן "אותו דבר" כמו הרשימה המקורית של פרופסור הבלין -- חסרת כל ערך מדעי, והיא נראית כטכניקה של הונאה. לפרטים הקש כאן.

ד. הם לא קיבלו מכהן אישור לטענתם כי "שברו את הכללים באותה מידה". בדיקה של טענה כזאת היא פרטנית וכמותית וכהן לא ביצע אותה.

ה. הבלין פנה אל כהן בחורף התש"ס (ינואר 2000 למניינם) במכתב ובו הודיע לו כי MBBK משתמשים באישור שלו בצורה מטעה. הוא ביקש ממנו להבהיר כי מעולם לא עשה בדיקה פרטנית וכמותית כנ"ל, או לחילופין להציג את ממצאיו. אבל כהן לא טרח לענות עד היום. לפרטים הקש כאן.

לסיכום נקודות (3) ו-(4): אין שום גיבוי מדעי לטענתם המרכזית של MBBK כי עשו "אותו דבר".

(5)אאאיש בידינו דעת מומחים המאשרים את טיב הרשימה של הבלין, פוסלים את זו של MBBK, ודוחים את טענותיהם ואת טענות כהן. לפרטים הקש כאן.

אנו מפנים את הקורא למאמרנו "על מדע ועל פרודיה: הפרכה גמורה של הטענה המרכזית של MBBK". מאמר זה מפריך את טענתם כי עשו "אותו דבר", וזאת מן הבחינה הלוגית והעובדתית, מבלי להיכנס לדיון ביבליוגרפי או לשוני.

(6)אאאכבר בשלב מוקדם של הוויכוח, ובתשובתנו ב"גלילאו" ובמקומות אחרים, הצענו מבחן מדעי פשוט ונכון לבדיקת טענת MBBK שהצלחת WRR נוצרה אך ורק מחופש התימרון שיש במסגרת הכללים ועל ידי שבירתם: הצענו שמומחה חיצוני אובייקטיבי יפעל באופן מוסכם על שני הצדדים ויכין את "הרשימה השניה" מחדש על פי הכללים. הרשימה תיבדק, ואם היא תצליח, יוכח שלא חופש תימרון ולא שבירת הכללים הם שיצרו את ההצלחה.

א. MBBK סרבו לעמוד באתגר. חזרנו והצענו זאת בתחילת התש"ס, כאשר אנו מלווים הצעה זו בהימור של מיליון דולר על כך שהרשימה שיכין המומחה החיצוני לפי הכללים תצליח בבראשית יותר מאשר ב"מלחמה ושלום". ההצעה פורסמה ככותרת במאמר במוסף שבת (וסוכות) של העיתון הנפוץ ביותר בישראל (ידיעות אחרונות). תגובת פרופסור בר-הלל הובאה באותו מאמר: "למה שמישהו יעשה את הניסוי הטיפשי הזה?" (ההדגשה שלי).

ב. עכשיו ברור לנו למה הם סרבו לניסוי כה פשוט. כבר כתבנו לעיל (בדחיית טענה ב של MBBK) כי אם ניקח את השמות והכינויים שהכין ד"ר עמנואל, המומחה שהם העסיקו באופן חד-צדדי ובהדרכתם, נקבל עבור הרשימה השניה הצלחה בספר בראשית. כאן רק נוסיף שגם נקבל כישלון ב"מלחמה ושלום". סביר הדבר, שמעבודתו של ד"ר עמנואל המוטה על ידם התברר להם, שכל שכן שעבודת מומחה בלתי תלוי באמת תוביל להצלחה בבראשית ולכשלון ב"מלחמה ושלום". לכן בחרו:

 • לא להענות לאתגר.
 • להעלים את המשמעות האמיתית של נתוני ד"ר עמנואל. לפרטים הקש כאן.
 • לזייף רשימה אחרת על שמו. לפרטים הקש כאן.

[עדכון: מאמרנו "על מדע ועל פרודיה: הפרכה גמורה של הטענה המרכזית של MBBK" הכריח את מקי לתגובה. השבנו על כך והראינו, שאין בדבריו אף לא תשובה מדעית אחת לדברינו. הוא ניסה שוב להסיח את הדעת ממסקנות מאמרנו ותגובתנו הראשונה. בתשובה דחינו נסיון זה.]

(7)אאאלגבי טענות MBBK כי WRR ניצלו אפשרויות בחירה בנושא התאריכים כדי לשפר את התוצאה שלהם: במאמרנו "על בחירת התאריכים למדגמים של WRR" אנו מראים כי בחינה זהירה של כל הבחירות בנושא התאריכים מצביעה על כך ש- WRR פעלו ביושר גמור. אם היו בוחרים אחרת לגבי הבחירות ש- MBBK הצביעו עליהן, היו מקבלים תוצאות טובות יותר: לפעמים פי 2 או 3, לפעמים פי 10 או 100, ולפעמים פי עשרות אלפים.
כל זה עומד בניגוד משווע לדיווח של MBBK ולרושם העולה ממאמרם.

[עדכון: שוב מציב מקי "דחלילים" במקום טענותינו האמיתיות ומסתער עליהם... על כך בתגובתנו.]

ד. טענת MBBK: קיימים פגמים חמורים בשיטת המדידה.

הטענה היא שהיו ליקויים חמורים בשיטת המדידה, ושהתוצאה הסטטיסטית חסרת כל ערך.

דחיית הטענה

 • WRR סבורים שהתוצאה אכן משקפת את המובהקות הסטטיסטית.
 • ברצוננו להזכיר כי שיטת המדידה על ידי פרמוטציות לא הוצעה על ידי WRR אלא על ידי פרופסור דיאקוניס. ראה במסמך "תקציר הכרונולוגיה", כי פרטי המדידה נכתבו מראש, לפני הניסוי, ונמסרו לביקורת לכמה סטטיסטיקאים נודעים אשר אישרו מראש את הניסוי.

ה. טענת MBBK - "הטענה האפריורית על הטקסט": לא יכול להיות צופן בספר בראשית המקובל ככשר בימינו.

הטענה היא, שהטקסט של ספר בראשית המקובל ככשר, שבו השתמשו WRR לצורך הניסוי שלהם, אינו זהה לנוסח המקורי שנתקבל במעמד הר סיני (לפחות מבחינת איות המלים). השינויים הרבים יש בהם כדי להרוס כל הצפנה שהיתה קיימת בטקסט המקורי.

דחיית הטענה

טענת MBBK היא טענה של "לשיטתכם": "לשיטתכם, שאתם מאמינים שקיימת הצפנה בספר בראשית, איך ייתכן שהיא קיימת בנוסח בן ימינו?"

הם מניחים כי:
א. אם קיימת הצפנה בספר בראשית, הרי היא נמצאת אך ורק בנוסח המקורי שהתקבל מסיני.
ב. הטקסט של ספר תורה כשר המצוי בידינו אינו זהה לנוסח המקורי שהתקבל מסיני (לפחות מבחינת איות המלים): השיבושים רבים, לדעתם, ודי בהם כדי להרוס כל הצפנה שהיתה קיימת בטקסט המקורי של ספר בראשית.

והם טוענים, כי מהנחות א-ב נובעת מסקנה הכרחית:
ג. לא יכול להיות צופן בספר בראשית המקובל ככשר בימינו.

אבל:

"טיעון הטקסט" מהווה דוגמא קלאסית לטיעון אווילי העוטה לבוש שהוא מדעי למראית עין.

מישהו, כנראה, התבלבל ושכח כי התופעה הנידונה היא הצפנת מערכת צפנים בתוך טקסט, צפנים המכילים מידע על העתיד, על ידי מי שיודע מראש את העתיד להתרחש (וגם משגיח ומפקח עליו). שהרי –

האם יעלה על הדעת כי בעל הצופן ידע מראש את כל העתיד להתרחש – רק לא ידע איזה טקסט יהיה מקובל על מקבלי הצופן בזמן גילויו? …

עוד בעניין זה – ראה כאן.

ו. טענת WRR :MBBK שברו את ההסכם עם פרופסור דיאקוניס בעניין שיטת המדידה.

הטענה היא, ש-WRR השתמשו בניסוי המפורסם שלהם בשיטת מדידה אחרת מזו שעליה הוסכם עם פרופסור דיאקוניס, וזאת עשו "מאחורי גבו" מבלי שהוא הרגיש בדבר.  

דחיית הטענה

 • טענה זו שקרית לחלוטין. לקריאת מאמר תשובה לטענה מבישה זו, הקש כאן.
 • כאשר פרסמנו את תשובתנו הנ"ל, לא הודו MBBK בטעויותיהם. במקום זאת, פירסמו מקי וקלעי תגובה באינטרנט בה הם מנסים, ללא הצלחה, לחפות על כך שנתפשו בקלקלתם. בתגובתם הם הסתבכו בשקרים נוספים ובהסתרת מידע. לקרוא על כך הקש כאן.
  [עדכון: תאור מדויק של תהליך הפרסום של WRR, ובפרט תצלומי המכתבים שהחליפו פרופסור אומן ופרופסור דיאקוניס בנידון, נמצאים בספר "צופן בראשית", ומפריכים את טענתם המגוחכת של MBBK.]

ז. טענת MBBK: הניסויים האחרים של WRR סובלים מאותן "בעיות".

הטענה היא שהניסויים האחרים של WRR סובלים מאותן "בעיות" כמו הניסוי המפורסם של WRR. כך הם כותבים במבוא ובפרק 9 במאמרם.

דחיית הטענה:

(1)אאאבפרק 9 במאמרם, תחת כותרת המשנה The 70 Nations Experiment, מתארים הם בצורה מסולפת את הניסוי שעשו WRR בנושא "מדגם העמים". גם כאן הם טענו לניצול של "חופש תימרון". בנוסף לכך, הם מתארים בפרק 10 (עמ' 165 דוגמא 3), ניסוי שעשו BMS (בר-נתן, מקי ושטרנברג) ב"מלחמה ושלום" ואשר כלל הכנה של רשימה אלטרנטיבית לרשימת הנתונים של WRR לגבי "70 העמים". לטענת BMS רשימתם נערכה לפי אותם עקרונות ואילוצים, והשיגה הצלחה גדולה יותר.

אבל:
אנו מפנים את הקוראים למאמרנו "מדגם העמים" על נספחיו. שם יקבלו תשובה מלאה לכל הטענות, ויוכלו לראות כי אין להן שחר. בפרט:

 • BMS הציגו את "חופש התימרון" בצורה מסולפת מאד, כאשר הם מעלימים את תוצאותיהן של בחירות פשוטות ביותר.
 • הרשימה "המצליחה" שהכינו לצורך הניסוי שלהם לגבי "70 העמים" מבוססת על תרמית.
 • הנתונים של BMS שימשו בסיס לבדיקות נסיוניות שלנו. בדיקה סטטיסטית מוכיחה כי בעוד שבטקסט שלהם ההצלחה היא בדיוק כפי שצפוי לקרות באקראי, הרי בספר בראשית מתקבלת הצלחה אמיתית במובהקות גבוהה, וזאת לפי רשימת הנתונים שהם עצמם הכינו! עד היום הם לא ענו על כך.

(2)אאאכשמונה חודשים לפני הדפסת מאמרם, הצגתי בהרצאתי ב"מרכז לחקר הרציונאליות וההחלטות האינטראקטיביות" באוניברסיטה העברית בירושלים בנוכחותם של MBBK שתי עבודות חדשות (אשר פורסמו גם באינטרנט). כל אחת מן העבודות הללו נעשתה כך, שכל טענות MBBK לגבי איסוף הנתונים אינן רלוונטיות לגביהן. בשתי העבודות התקבלה רמת מובהקות גבוהה. למרות זאת, הקורא במאמרם של MBBK לא ידע על כך דבר, כי הם כלל לא דיווחו על כך. עשר שנים חלפו מאז, ולא מצאנו שיש ל-MBBK מה לומר בנידון. אנו מפנים את הקורא למאמרינו המתארים עבודות אלה:

[עדכון: המאמר הראשון זכה לפרסום מדעי. ראה כאן.]

אחרי שתקראו מאמרים אלה תבינו מדוע MBBK חוששים מהם, ותבינו גם כמה ערך יש לדברי MBBK (בעמ' 152):

“.Nothing we have chosen to omit tells a story contrary to the story here”

 

לסיכום:

הפרכנו בזה אחר זה את הטיעונים המרכזיים של MBBK. הראינו עוד, כי הם הרשו לעצמם לפעול בשיטות פסולות ביותר של שקר והונאה, והקורא הנבון יוכל להקיש בעצמו על אמינות שאר עבודתם. הראינו כי כל הביקורת שלהם משוללת יסוד, בפרט הראינו כי:

א. "חופש התימרון" העצום אותו "ניצלו WRR" לא היה ולא נברא, וכמעט תמיד מה שהדגימו כ"חופש תימרון" התברר כנובע מהטעיות וסילופים שלהם.

ב. ניצול "החופש" לו הם טענו, היה משפר את התוצאה בהרבה מקרים, דבר המצביע על כך שהניסוי המקורי של WRR נעשה בהגינות וביושר.

ג. "מחקר הווריאציות", שהוא "ההוכחה" הסטטיסטית שלהם לכך ש-WRR "תפרו" את הנתונים, מבוסס על הונאה ו"תפירת" ווריאציות.

ד. מדידות שביצענו על סמך נתונים שהם אספו, הן בנושא הרשימה השניה של חכמי התורה והן בנושא "שבעים העמים", הצביעו על כך שאכן קיים צופן בדילוג השווה בספר בראשית.

 

חזור לראש הדף

 

 
אודות האתר אודות המחקר פרסומים מדעיים מאמרי מחקר ספרים ההתנגדות למחקר מה חדש? English
© כל החומר באתר זה, בעברית ובאנגלית, שחובר בידי דורון ויצטום, נכתב במקורו בעברית.
זכויות היוצר של החומר המוצג באתר זה [למעט חומר שיוצר(י)ו האחר(ים) יוזכר(ו) במפורש],
הן של דורון ויצטום, רח' החיד"א 20א, ירושלים, ישראל.