מקורות והערות

1.  צופן בראשית, פרק שלישי עמוד 39. ראה גם: תיאור המחקר המדעי של הצופן בתורה, באתר "צופן בראשית" (מדור "אודות המחקר").

2.  ראה בברייתא הנוספת כפרק ו לפרקי אבות: "שנו חכמים בלשון המשנה וכו'" – שהוא תרגום של "תנו רבנן". וכן פעמים רבות מעירה הגמרא על איזכור דברי חכמים במשנה או בברייתא ("…וחכמים אומרים…" וכדומה) – "הלכתא כרבנן", או ביטויים דומים לפי העניין.

3. צופן בראשית, נספח 3, עמוד 245. ראה גם: מדידת מפגשים, באתר "צופן בראשית" (מדור "מאמרי מחקר").

4. בדקתי רק את P2 כמידה כוללת לקירבה. (במקרה זה, שישנם רק 4 זוגות ביטויים, ברור מראש ש- P1 יכול להניב מובהקות בינונית ותו לא.) על "המידה הכוללת לקירבה" ראה ב"צופן בראשית", נספח 5. ראה גם: המידות המסכמות לקירבה, באתר "צופן בראשית" (מדור "מאמרי מחקר").

5. תיאור המחקר המדעי של הצופן בתורה (בסופו), באתר "צופן בראשית" (מדור "אודות המחקר").

6.  קריאה פשוטה על פני טבלאות, שם.

7. הלכות ממרים פ"א ה"ב.

8. ראה דיון בסוגייא זו באריכות, בדרשות "בית ישי" סי' טו "בעניין קבלת הרבים".

 

חזור לראש הדף